is toegevoegd aan je favorieten.

Van oude en nieuwe kunst

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

in de kunstgeschiedenis niet veel voorbeelden zouden te vinden zijn: het wederontluiken van een vroegeren stijl in zijn diepste, leidende gedachten, zonder woordelijke ontleeningen aan zijn vormenspraak .... De modernen willen zeker niet gothisch zijn, en zij zijn het naar hun innerlijkst wezen!"

Uit dezen korten inhoud van Luthmers stuk zal men reeds dadelijk zien, dat de beoordeelaar een heel wat anderen toon aanslaat tegen de pogingen der „jongeren," dan wij in Holland gewend zijn te hooren.

Wat een te meer opmerkelijk en verblijdend feit is, omdat het tijdschrift, dat Luthmer plaats gaf voor deze uiting — bestuurd als het wordt door een man, wiens bizondere verdiensten voor de herleving der Christelijke kunst ik zeker niet in herinnering behoef te brengen — terecht een groot gezag bezit.

De aandachtige lezer heeft echter ongetwijfeld ook bespeurd, dat hier sommige beginselen goed (en zelfs gothiek!) worden genoemd, waarmee de Nederlandsche kerkelijke kunst het zoo nu en dan oorbaar schijnt te achten geen rekening te houden, hoe gaarne zij zich er ook op laat voorstaan de middeleeuwen na te volgen.

Indien men alleen maar eens de uitmuntende opmerking over het wezen van vlakversiering in