is toegevoegd aan je favorieten.

Van oude en nieuwe kunst

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

ling van aanzien. Om een enkel voorbeeld te noemen — heeft niet de laatste tweeëneenhalve eeuw de devotie tot het H. Hart zien opkomen en tot een snelle verbreiding geraken?

En wij kennen toch ook een evolutie in de doorgronding van het dogma, wij houden toch aan het beginsel — zooals prof. de Groot het uitdrukte — „steeds door Rome gehuldigd, dat de geopenbaarde waarheid, zonder te veranderen in haar wezen, zich vol levensrijkdom ontwikkelen kan." Het is dus waarlijk niet een katholiek idee, aan oude vormen te hangen als aan noodzakelijke normen.

In een enkel opzicht trouwens heeft de Nederlandsche katholieke kunst in deze eeuw getoond, dat zij, bij onverdachte trouw aan goede beginselen, vrij wilde zijn in hunne toepassing. Onze jonge architecten zouden Dr. Cuypers niet eeren als hun goeden gids, zouden niet getuigen, dat hij „door de middeleeuwsche kunst tot de zijne te maken, d. w. z. geheel in haren geest te werken, het juiste begrip van architectuur heeft gebracht waar dat totaal verloren was," indien zijn werk niet volop het zaad droeg voor een schoonen, nieuwen oogst.

Maar hoe zelden valt er, buiten het gebied der architectuur, in onze kerkelijke kunst een zoo gezond streven naar oorspronkelijkheid waar te nemen! Het is dus een belofte voor de toekomst, dat een