is toegevoegd aan je favorieten.

Van oude en nieuwe kunst

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Gebruikskunst zorgt, dat de utensiliën in overeenstemming zijn met hun geestelijke bestemming en stoffelijke omgeving, dat ook de menschelijven, door wei-overwogen bekleeding, geschikt worden tot incorporatie in het geheel.

Ziedaar dan, op het moment, waarin de pontificale Mis begint — de geloovigen in het ruim geborgen — de kathedraalidee levend en stoffelijk: het welgebouwde schip, dat door een schipper, zeker van zijn koers, met éénsgezinde bemanning, over de zee van het leven naar den Hemel wordt gestuurd. Maar de kathedraal is ook compendium van 't middeleeuwsch gedachteleven: „Au moyen - age le genre humain na rien pensé d'important qu'il ne 1'ait écrit en pierre" — schreef Victor Hugo. De symbolische beteekenis van haar aanleg en constructie, met de beeldreeksen, gesculpteerd en geschilderd, die haar versieren, vormen tezamen de versteening, waarop hij doelt. En de ikonografie der kathedraal leert ons die verstaan. Zoo geeft de kathedraal, zelf een werk van het geloof, in al haar deelen, heel haar wezen den inhoud van het geloof te lezen, is de schoonste verkondigster ervan.

Ziehier dan het wezen der middeleeuwsche beschaving zinnelijk waarneembaar geopenbaard als een uit het geloof geboren verlangen naar harmonische synthese van alle levensfunctiën. De orde,