is toegevoegd aan je favorieten.

Van oude en nieuwe kunst

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

de moderne aanwees, bedoelcï is als een klachte over den geest onzer eeuw:

Integendeel: ik ben niet blind voor den reusachtigen vooruitgang, dien de laatste eeuwen op zoo velerlei gebied hebben gebracht, en allerminst voel ik mij geneigd als laudator temporis acti op te treden.

Maar het behoort tot het wezen eener ware cultuur, dat zij zich uitstrekt over elke sfeer van menschelijk vermogen en zich vertoont als een homogeen geheel.

En dat is het, wat aan onzen tijd ontbreekt. De moderne beschaving is niet universeel, maar eenzijdig. Of beantwoordt aan den enormen vlucht der wetenschap, die op zoovele wijzen het menschelijk leven materieel rijker en gelukkiger heeft gemaakt, beantwoordt aan het ontzaglijk technisch kunnen, dat hoe langer zoo meer latente vermogens der stof tot onze gewillige en krachtige dienaren kluistert, beantwoordt aan een zoo hoog gestegen intellectualiteit, een maatschappelijke wanorde, als waarin wij leven, die van schier eiken vooruitgang de kleine minderheid tot genieters, de groote meerderheid tot toeschouwers buiten-het-hek maakt? Is het zelfs in overeenstemming met de meest primaire eischen der Rede, dat de rechtvaardig heid nog zoo weinig wordt geëerd op andere wijze dan met de fraai-getourneerde fraze? Kan men eigenlijk wel spreken van beschaving