is toegevoegd aan je favorieten.

Van oude en nieuwe kunst

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Het onderwerp wordt dan onmiddellijk veel beperkter en zal in hoofdzaak alleen de kunst omvatten, deels wijl het niet van mijne competentie zou zijn mij op ander terrein te wagen, deels echter ook, omdat op andere beschavingsgebieden de bedoelde quaestie, althans in principe, reeds is beslecht.

In de algemeene staatkunde komen de meest populaire der moderne tendenzen, die naar wereldvrede en althans federatieve aaneensluiting der volkeren, zoo geheel in de lijn van wat men evangelische politiek zou kunnen noemen, dat het katholicisme uit zijnen aard schijnt aangewezen om voor deze belangrijke geestes-strooming de bedding te graven.

De ultra-conservatieve neigingen op maatschappelijk gebied, die ongetwijfeld hier en daar ook onder katholieken nog krachtig leven, doen niets af aan het feit, dat door den Opper-admiraal sinds lang een nieuwe koers gewimpeld werd. De wetenschap in haar vollen omvang, recruteerde al meer en meer waardeering en beoefenaars uit katholieke gelederen, en de strijd, die op haar terrein nog wordt gevoerd, schijnt meer over de snelheid van het tempo, dan over de voorwaartsche beweging zelve te gaan. Op geen dezer cultuurgebieden wordt de behoudzucht als principe dus nog gevindiceerd door sterke machten. Maar met de kunst is het anders gesteld.