is toegevoegd aan je favorieten.

Van oude en nieuwe kunst

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

binnen den kring der geloovigen-zelf, schijnt mij zoo duidelijk waarneembaar in de laatste halve eeuw, dat het niet te vermetel kan heeten van haar een invloed ter goede op de christelijke kunst te verhopen.

Of is het geen blijk van „godsdienstige geestdrift en innigheid van geloof", dat op zoo velerlei beschavingsgebied, gelijk ik reeds herdacht, de katholieke tendenz begon in te werken? Dit wederontwaakt bewustzijn, dat het Christendom in elke sfeer van menschelijke bemoeiing zijne eischen heeft te stellen en zijne leidende beginselen te geven, moet ten slotte ook in de kunst tot nieuwe uitdrukking komen.

Zelfs zou ik willen vragen, of er geen reden bestaat thans reeds te spreken van het begin eener renaissance der christelijke kunst. Als Nederlander, beroep ik mij dan in de eerste plaats op het werk van Dr. Cuypers en van de enkele jongere architecten, die zijne traditie zoo uitnemend voortzetten.

Zeker is het waar, dat Dr. Cuypers, die, hoe groot zijne gaven ook waren, ten slotte toch een kind van zijnen tijd bleef, zich nimmer geheel heeft willen emancipeeren van het voorbeeld der middeleeuwsche architectuur, vooral in zijne kerkelijke bouwwerken. Maar hij is toch de eerste geweest, die in stede eener slaafsche navolging van oude vormen, de vrijmoedige toepassing van oude