is toegevoegd aan je favorieten.

Van oude en nieuwe kunst

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

beginselen in eere bracht. Hij was daarbij in zoo hooge mate „doué du ciel", dat een in middeleeuwschen geest geconcipiceerd gebouw, door hem ontworpen, toch altijd de oorspronkelijke bekoorlijkheid bezit, eigen aan alle dingen, die zuiver zijn gedacht en vaardig volbracht. En hij bezit ook een zoo benijdenswaardige gave van versieren, dat zelfs kerken, die om hunnen opzet nog niet zoo bizonder opmerkelijk zijn, ons telkens treffen met de fraaie vondsten, in hare détails tentoongesteld.

Het onvergankelijke in zijn werk, dat wat immer wel zal worden bewonderd als de eerste aanloop naar een nieuwe kerkelijke bouwkunst, is, naar ik meen, de belijdenis, door heel zijn oeuvre uitgesproken, dat uitsluitend de standvastige toepassing van een goed-bevonden beginsel kracht kan geven aan den kunstenaar. Zoo was het mogelijk dat een man, wiens werk zoo geheel verschilt van Cuypers' scheppingen, als met Berlage het geval is, kon erkennen, dat Dr. Cuypers hem den weg had gewezen.

#En zoo ook kon het gebeuren, dat de moderne architecten, die Cuypers het naast staan, reeds roomsche kerken hebben gebouwd, die op alles éér gelijken, dan op pastiches der Gothiek. Kerken als die te Steenbergen en te Utrecht (de St. Antonius) zijn ongetwijfeld nog onder middeleeuwschen invloed gedacht en blijkbaar uit de school van