is toegevoegd aan je favorieten.

Van oude en nieuwe kunst

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

gen kunnen, maar wij, de toeschouwers, kunnen hun toch den steun geven van onze oprechte belangstelling, en bovenal hen behulpzaam zijn, door, vrij van vooroordeel, eindelijk eens af te leggen de al te ongegronde gehechtheid aan den ouden sleur, die zoo dikwijls goede dingen doet verwerpen, alleen omdat zij nieuw zijn.

IX

Behalve het esoterisch belang, het belang voor den luister van den godsdienst, heeft eene dergelijke herleving ook de niet hoog genoeg te schatten beteekenis, dat zij den weg zou banen, zoo al niet tot eene geheele kerstening der kunst, dan toch tot het dóórdringen van christelijke beginselen in de algemeene kunstproductie. Wij klagen terecht, dat de moderne kunst zoowel om de moreele—of liever immoreele—opvattingen, die zij huldigt, als om de wijsgeerige denkbeelden, in welker dienst zij zich heeft gesteld, een antichristelijken tendenz bezit.

Beter dan alle betoog en bestrijding, zou eene gelijkwaardige kunst van christelijken huize dit euvel kunnen verhelpen.

En indien het christelijk sentiment er weder in slaagt eene kunst te scheppen, die om haar artistieke waardij de aandacht afdwingt, kan het Christendom zelf niet anders dan baat daarbij vinden.