is toegevoegd aan uw favorieten.

Van oude en nieuwe kunst

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Chartres is de zichtbaar geworden gedachte en haar tienduizend geschilderde en gebeeldhouwde figuren vormen een eenig geheel.

Door de beelden en ruiten der kerk trachtte de middeleeuwsche clergé de geloovigen een zoo groot mogelijk aantal waarheden te leeren. Zij voelde zeer goed de kracht der kunst op onbedorven en kinderlijke zielen. Voor de groote massa der ongeletterden, voor de menigte, die noch psalter noch missaal bezat en die van de christelijke leer slechts onthield wat zij er dagelijks van zag, moest men het denkbeeld verstoffelijken. In de twaalfde en dertiende eeuw werd de leer tot vleesch, zoowel in de personen der geestelijke drama's, als in de beelden der portalen. Zóó schiep de christelijke gedachte zich, met een wonderbaar vermogen, krachtige organen. „De kathedraal is een steenen boek voor de onwetenden, dat door de drukkunst langzamerhand onnoodig is geworden. De zon der Gothiek gaat onder achter de reuzendrukpers van Mainz."1)

0 GD

Het vorige is gedeeltelijk bewerkt naar het uitmuntende boek van Emile Male: IJ Art religieux du XIII' siècle en France, Paris, Ernest Leroux, 1898. (Tweede druk in 1902.) Sedert dit opstel geschreven werd, verscheen het, in dezelfde richting dieper delvend, boek van Jos. Sauer: Symbolik des Kirchengebaudes und seiner Ausstattung in der Auffasung des Mittelalters, Freiburg i. Br., 1902.