is toegevoegd aan je favorieten.

Van oude en nieuwe kunst

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

II

De vorming eener ruimte onderstelt de mogelijkheid tot stichting harer begrenzingen en uit deze eenvoudige definitie volgt daarom al dadelijk, dat het eerste moment in de werkzaamheid van den architect is: het zoeken en bezigen van de middelen, die hem in staat stellen, de ruimte, die hij moet maken en in gedachte voor zich ziet, practisch te verwezenlijken.

Reeds bij de conceptie van zijn werk is de architect daarom gebonden aan allerlei stoffelijke overwegingen, gelijk geen ander kunstenaar ze kent. De musicus wordt weliswaar door het vermogen der menschelijke stem en de ten slotte niet oneindige variëteit van geluidvoortbrengende instrumenten eveneens genoopt zich binnen zekere grenzen te beperken, maar hij vindt daar toch een zoo groote ruimte en zoo tallooze mogelijkheden, dat hier nauwelijks van een begrenzen kan worden gesproken. De stoffelijke hindernissen van den literator, den schilder, zelfs van den beeldhouwer, zijn van nog geringer beteekenis.

Maar de architect is nog niet begonnen aan zijn plan, of daar rijst reeds de onontkoombare vraag welke grondstoffen hij ter beschikking heeft om het uit te voeren. En van hoe enorm belang deze vraag is, m. a. w. welke sterke invloed reeds door de materiaalkeuze op de bouwkunst wordt