is toegevoegd aan uw favorieten.

Van oude en nieuwe kunst

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

uitgeoefend, kunnen wij gemakkelijk waarnemen. Men behoeft geen grooter reis te maken dan van Maastricht naar Groningen, om de overtuiging daarvan op te doen.

Zoowel in de provincie Limburg als in Friesland en Groningen, is een vrij groot aantal kerken bewaard gebleven uit de twaalfde en de dertiende eeuw. Maar als iemand u eerst de Munsterkerk te Roermond en dadelijk daarna de kerk te Stedum liet zien, zoudt gij niet licht gelooven, dat beide gebouwen ongeveer van denzelfden tijd dagteekenen. Toch is het verschil geen ander, dan dat men in het zuiden bergsteen ter beschikking had en in het noorden van baksteen bouwde. Maar dit had tengevolge, dat de architect der Roermondsche kerk beeldhouwers aan het werk kon zetten, die de massale bouwdeelen luchtiger maakten voor het oog met fijn en fantastisch ornament, terwijl de Stedumsche architect zich moest beperken tot de sobere en grovere versieringen, die in baksteen kunnen worden uitgevoerd: uitgekraagde lijsten, vertandingen en een enkele, zeer eenvoudige, profileering. Het ernstig, bijna zwaarmoedig karakter der vroeg- Gothiek treft u dientengevolge zeer sterk te Stedum, terwijl gij het te Roermond nauwelijks opmerkt.

Maar nog beter kan men zich rekenschap geven van de mate, waarin de bouwkunst zich wijzigt naar gelang van de middelen, waarover zij beschikt,