is toegevoegd aan je favorieten.

Van oude en nieuwe kunst

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

kerken het steenen gewelf regel is? Kerken als die van Rotterdam, Gouda, Delft, den Haag, Amsterdam, Haarlem en Alkmaar zijn toch niet, of weinig, minder important, dan die van Renen, Utrecht en Amersfoort. De reden is eenvoudig, dat de architecten op den slappen Hollandschen bodem de zwaarte van een steenen gewelf niet durfden aanbrengen, gelijk Haarlem bewijst, waar blijkens de bewaarde aanzetten der luchtbogen aanvankelijk het voornemen bestond de oude Sint Bavo met steen te welven, doch ten slotte de voorzichtigheid gebood dit na te laten. Viollet-le-Duc heeft dan ook beweerd, dat het niet mogelijk is een kathedraal te bouwen op palen; en, al bewijst de nieuwe Sint Bavo te Haarlem, dat hij, strikt genomen, ongelijk had, de enorme fundeeringseischen van een dergelijk bouwwerk, doen toch zien, dat hij niet zoo heel ver van de waarheid bleef.

Het klimaat, waarin gebouwd wordt, vormt een derde punt van overweging voor den architect. En wie zich even de bouwkunst van zuid-Frankrijk of Italië — om van het oosten niet te spreken — voor den geest haalt, weet, hoezeer de locale gesteldheid van licht en weder op de inrichting van gebouwen van invloed is. Terwijl in noordelijke streken, als in ons land, zeer groote vensters een eerste vereischte zijn, is men in het zonnige zuiden