is toegevoegd aan je favorieten.

Van oude en nieuwe kunst

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

zalen van zeer groote afmetingen moest bevatten, te stichten op een niet al te breed, aan twee zijden door huizen afgesloten terrein.

Een groote lengte-ontwikkeling, bij betrekkelijk geringe breedte, was daardoor voorgeschreven, en daar de beide lengtewanden van het gebouw met de tegenoverliggende huizen der bestaande bebouwing straten kwamen te vormen, bleef ook de hoogte door dien toestand bepaald.

Aan deze eischen heeft de bouwmeester geenszins getracht zich te onttrekken, en juist daardoor verzekerde hij aan zijn werk een gepastheid in de omgeving, die onmiskenbaar is.

Zooals dat ook vroeger is gedaan — men denke b.v. aan de hal te Yperen — begreep de architect zich in zijn voornaamsten langen gevel (aan de Damrakzijde) aan een zooveel mogelijk ononderbroken rooilijn te moeten houden. Hij beroofde zich daarmee van de flatteerende schaduwwerking van sterke voorsprongen, maar won het rustig straat-aspect, dat deze lange muur bezit.

Want door den luchtcontour even naar aaneengerijde gevels te doen zweemen, hoeken en middenbouw sterk te accentueeren, de vensters klein te houden, en de groote lengte van den muur met de niet te sterk sprekende vertikale lijnen der afvoerpijpen wat te breken door verdeeling, bereikte hij het gelukkig effect, dat zoo reusachtig een muurbouw, zonder zijn karakter