is toegevoegd aan uw favorieten.

Van oude en nieuwe kunst

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Sorbonne in Parijs, den nieuwen Dom te Berlijn, het stadhuis van Hamburg, of Cordonnier's ontwerp voor het Vredespaleis heeft gezien, voelt met trots, dat de Hollandsche architectuur, sinds Cuypers haar wakkerschudde, bij internationale vergelijking een voorname plaats inneemt.

VIII

Bij den katholieken kerkbouw viel van deze vernieuwing tot voor korten tijd weinig te bespeuren. Het vreemde verschijnsel deed zich voor, dat een kunstrichting, die in de kerkelijke kunst geboren werd, zich in de civiele kunst ontwikkelde: de strenge konsekwenties der bij den kerkbouw het eerst toegepaste princiepen vinden wij thans in burgelijke bouwwerken, terwijl de kerkelijke archi tectuur deze logische voortzetting niet schijnt aan te durven.

Zoo weinig kan er nog sprake zijn van een modernen kerkbouw, dat in theorie en praktijk ernstig wordt gestreden over de voorkeur, aan een der historische stijlen te geven, gelijk bleek uit polemieken in de Zeitschrift für Christljcke Kunst. en uit bouwwerken als de Sacrë Coeur te Parijs, Notre Dame de la treille te Rijssel of de Kathedraal van Londen. Terwijl beschouwingen als die van Cloquet in de Revue de l'Art chrétien en van deken Graaf in de Katholiek duidelijk doen