is toegevoegd aan uw favorieten.

Van oude en nieuwe kunst

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

uitkomen, hoezeer voor de kerkelijke bouwkunst nog altijd wordt vastgehouden aan inzichten, die bij den civielen bouw reeds lang als verouderd werden prijs gegeven.

Deze stellige divergentie tusschen twee uitingen eener zelfde kunst kan niet natuurlijk zijn en ik geloof daarom dat de Benedictijn Kuhn dit verschijnsel goed heeft gewaardeerd met te zeggen: „Die Profanbauten sind weit mehr aus der Volksinitiative und dem Geschmacke der Masse hervorgegangen, als die religiösen Denkmale, wo der Stil meistens diktiert wurde. Die Architektur einer Zeit war früher bei unbehinderter Entwicklung für religiöse und profane Baudenkmale nur eine; es werden wohl auch künftig die religiöse Architektur, wenn ihr die Freiheit zurückgegeben wird, und die Profanarchitektur wieder zusammengehen." Reeds vroeger vernamen wij van dezen zelfden schrijver de uitspraak, dat een nieuwe kerkelijke architectuur ongetwijfeld ontstaan zal, zoodra wij een réveil der godsdienstige geestdrift mogen beleven. En, gelijk van de kunst in 't algemeen door Walter Crane met recht werd betoogd, dat zij niet zal komen tot eene aan hare vroegere bloeitijdperken geëvenredigde ontwikkeling, zonder een wijziging der maatschappelijke toestanden, schijnt het voorzeker ook aannemelijk, dat een vernieuwing der christelijke kunst op de eerste plaats een verandering in den geestestoestand,