is toegevoegd aan je favorieten.

Van oude en nieuwe kunst

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

geheugen en boeken hun aan de hand doen, de machteloosheid zouden gaan voelen, die van nature hun deel is. Dat in ieder geval „het publiek" zou gaan inzien, dat hun werk met bouwkunst eigenlijk niets te maken heeft. Dat de nu nog zoo vaak voorkomende bouw door onbevoegden onmogelijk zou worden. Dat ook de architectuur weder door het algemeen als kunst wierd erkend.

Voorwaar een niet gering belang!

Want van hoe grooten invloed is de bouwkunst op de beschaving van een volk. Vooral de kerkelijke, die de gebouwen optrekt, waar zoovelen hun beste oogenblikken en de schoonste verheffingen hunner ziel beleven, waar ieder binnentredende, door de gewijdheid-zelf der plaats, ontvankelijker wordt voor de invloeden van deugd en schoonheid; de kunst ook die de silhouetten onzer mooie steden, de horizonnen van het prachtige hollandsche landschap wijzigt en helpt maken.

Een zeer gelukkig verschijnsel acht ik het daarom, dat de jongste tijd zoo velen zich zag bekeeren tot waardeering der moderne architectuur en tot het inzicht, dat deze ook aan den kerkbouw goeds heeft te brengen.

Wij vernamen reeds hoe zelfs in de Zeitschrift für christliche Kunst door Luthmer min of meer in dezen geest kon worden getuigd. Hier moge ook gewezen worden op de heugelijke erkenning van het goed recht der Moderne in de Stimmen