is toegevoegd aan je favorieten.

Van oude en nieuwe kunst

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Inderdaad, in aanmerking nemende den krachtigen invloed, dien de geestelijkheid bij den kerkbouw kan doen gelden, wordt het verleidelijk te wenschen, dat bij de opleiding der priesters aan hunne artistieke vorming groote zorg wierd besteed. Maar als men denkt aan de omvangrijkheid der moderne theologische disciplinen, aan de plaats, die de sociologie reeds heeft opgevorderd in het program, aan de noodzakelijke filologische studiën van den seminarist, dan kan men begrijpen, dat er voor nieuwe vakken al heel weinig ruimte overblijft.

Er komt bij, dat zelfs het beste kunstonderwijs — zoodra het ophoudt zuiver historie of leerstellige aesthetica te zijn — alleen mogelijk is aan eenigszins artistiek aangelegde naturen.

Menschen, die desnoods Kraus' Kunstgeschichte van buiten kennen en Jungmann's Aesthetik onberispelijk reciteeren, zullen nog maar heel weinig artistiek onderscheidingsvermogen bezitten, wanneer niet de ingeboren liefde brandt in hun ziel, die onbewust tot het schoone wordt aangetrokken, de intuïtieve goede smaak.

Omdat echter intuïtie alléén nooit een veilige gids is en, aan den anderen kant, ook voor-kunst-ongevoeligen geesten door onderwijs althans het besef kan worden bijgebracht, dat de kunst een eigen, een zeer groot, belang heeft, zou men toch willen vragen of een bescheiden plaatsje, een enkel