is toegevoegd aan je favorieten.

Van oude en nieuwe kunst

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

scheppingen van een oorspronkelijken geest, een vijandige houding aannemen.

Duffe debatten als niet lang geleden in de Zeitschrift für christliche Kunst werden gevoerd over den „stijl" waarin kerken behooren te worden gebouwd, doctrinaire meeningen als nog den laatsten druk van Jakob's uitmuntend boek over kerkelijke kunst ontsieren — het zijn, dunkt mij, even vele waarschuwingen tegen al te groot vertrouwen in den zegenrijken arbeid van kunstcomité's met beslissend gezag.

Onder Hollandsche kunstenaars ken ik dan ook meer tegenstanders dan aanhangers van zulk eene diocesaan-commissie.

Voor ons kleine land zou trouwens in ieder geval eene interdiocesane regeling van deze materie verreweg de voorkeur verdienen.

De gedachte is bij mij opgekomen, of het voorschrift uit de achtste eeuw, dat boven dit opstel staat, en dat de inzichten van den Bisschop ook bij den kerkbouw wetgevend wil maken, ons niet den weg kan wijzen.

Indien het Episcopaat bepaalde door welke bouwmeesters in dienst der Kerk mag worden gearbeid, dan ware inderdaad een criterium van bevoegdheid geschapen. — In Frankrijk kent men „architectes diocésains," bouwmeesters door de Regeering benoemd, voor elk bisdom één, die daar met de uitvoering van alle kerkelijke bouwwerken zijn belast.