is toegevoegd aan je favorieten.

Van oude en nieuwe kunst

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Wij, die gelukkig zoo hatelijke staatsbemoeiing niet hebben te verduren, zouden, wat er goeds is in het denkbeeld — nl. dat niet maar een ieder

gerechtigd is tot het bouwen van kerken — kunnen benutten.

Indien er b.v. vijfhonderd katholieke Nederlanders aan hun deur een bordje hebben met „architect", of „timmerman en makelaar" erop, die zich — vanwege gemeld bordje — allen gerechtigd achten c. q. een kerk te bouwen, dan zijn er daaronder misschien wel twaalf, die dat eenigermate goed zouden doen, en misschien dubbel zooveel, die tenminste iets dragelijks voortbrachten. Dit grootste aantal — men moet, vooral in den beginne, liberaal zijn! — zou nu van het bevoegd gezag, volgens Karei den Groote het Episcopaat, den titel ontvangen van „kerkelijk bouwmeester" en de goedwilsche bouwheer wist dan, bij zijn onderzoekingstocht naar een „bevoegd" architect, waar hij veilig terecht kon.

Ieder, die zich bevoegd rekende, zou „an allerhöchster Stelle" erkenning kunnen vragen... de kerkbesturen konden desnoods volkomen behouden hun dierbare vrijheid bij „onbevoegden" aan te kloppen — maar voor ernstige zoekers ware het vinden gemakkelijk gemaakt.

Zou dan niet — vooral na den cursus, dien ik in het vorig artikel bedoelde — ieder priester-bouwheer zulk een „ernstig zoeker" geworden zijn?