is toegevoegd aan je favorieten.

Van oude en nieuwe kunst

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Twee vragen zie ik in de oogen mijner lezers: „waarom juist nü dit betoog?" en „waar bemoeit

A V»

ge u meer

Waarom juist nu? Omdat ik in den laatsten tijd herhaaldelijk reisde van Den Haag naar Amsterdam en dan tusschen Leiden en Haarlem — oostelijk van de lijn — midden in het land een zonderling gevaarte zag staan, waarvan ik niet wist, of ik het voor een monumentale slierasperge of een gestyleerden boonenstaak moest houden, tot men mij zeide, dat het... een kerktoren was. Reis hetzelfde traject, mijn waarde lezer, en gij vraagt niet meer!

En waarmede ik mij bemoei. .. ?

Toen Arcisse de Caumont in 1834 de Société fran^axse d'archéologie wilde stichten, schreef hij in zijnen oproep: „Men moet het zich niet ontveinzen, het tegenwoordig tijdstip eischt de vereeniging van alle individueele pogingen om het vandalisme te keeren; het staat niet alleen aan eenige mannen van invloed, onze oude gebouwen onder hunne bescherming te nemen: heel de verlichte bevolking van Frankrijk moet zich verzetten tegen de vernielingen, die onze provincies verwoesten." Het bewaren der oude monumenten is een verheven taak, maar hooger nog acht ik de zorg, dat nieuwe kerkelijke stichtingen heur heilige bestemming waardig zijn. En zou dan zulke zorg niet ieder ter harte gaan?