is toegevoegd aan uw favorieten.

Van oude en nieuwe kunst

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

„De vertaalster is het oorspronkelijke zoo dicht mogelijk genaderd; het is wèl de geest en de stijl der eenvoudig reine en immer vrome legenden. Moge dit heerlijk boekske vele lezers vinden." c.

Dante Aligbieri. De goddelijke komedie. Hel — Vagevuur — Hemel. Vertaald uit het Italiaansch; op maat en rijm, met volledige verklaringen en een levensbeschrijving van den dichter door J. K. Rensburg. Platen van Gustave Doré. Kerkelijk goedgekeurd. 1906. 3 deelen. ing. ƒ 3.— geb. ƒ3.60

„Dit werk schijnt, voor zoover wij uit dit eerste gedeelte kunnen afleiden, bizonder geslaagd en aan de eischen

te voldoen, die hier moeten gesteld"

„Het vers van Dante heeft den vlotten loop, maar ook de naïveteit en ik reken het geen geringe lof aan den vertaler, dat deze twee eigenschappen in zijn werk zijn weer te vinden."

„Wanneer ik nu nog de groote zorgvuldigheid vermeld, waarmee de vertaler zijn aanteekeningen heeft uitgewerkt, de bestaande tekstverklaringen gevend, vergelijkend en overwegend, vaak zijn eigen inzicht tegenover dat van andere kommentatoren handhavend en de wijze van uitgeven aangenaam noem, dan heb ik mij gekweten van mijn taak om de dante-vertaling van den Heer Rensburg in de Nederlandsche Letterkunde welkom te heeten."

(Dr. j. D. Bierens de Haan in XXe JCeuw van Juni 1907.)

Endepols, Dr. H. J. E., Het Decoratief en de Opvoering van het Middelnederlandsche Drama. 1903.

ƒ1.50 geb. ƒ2.25 „Door de uitkomsten van zijn nauwgezet onderzoek heeft hij allen aan zich verplicht, die in de geschiedenis van ons tooneel belang stellen. (Nederl. Speet. 1903.)

Gezelle, Guido, Ring van het kerkelijk jaar.

ƒ2.50 geb. f2.go