is toegevoegd aan je favorieten.

Arthur Schopenhauer

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

VOORREDE.

Niets ter wereld is zoo vatbaar voor veranderingen en schakeeringen als de gedachte van den mensch, en tot niets staan er zoo vele, zoo uiteenloopende en zelfs schijnbaar zoo tegenovergestelde wegen open, als tot de wijsheid. De ware „minnaars der wijsheid", de eigenlijke philosofen, zij, die inderdaad met een wijsgeerigen, doordringenden geest begaafd zijn, hechten niet zoozeer aan den weg, dien zij bewandelen, als wel aan het doel wat zij trachten te bereiken; en terwijl ook hier het doel de middelen niet heiligt en verreweg de meeste philosofen, ieder voor zich, toch meenen, den eenigen en eigenlijken weg tot de wijsheid gevonden te hebben, wekt niets zoozeer de bewondering als de oneindige verscheidenheid in de opvattingen, op welke ieder hunner zijn wereldbeschouwing tracht te grondvesten. De een is idealist en waagt zich met stoute sprongen aan de meest abstracte bespiegelingen; de ander is realist, en volgt slechts schoorvoetend den zoo moeilijk te banen weg der ervaring; een derde is een sceptiek en tracht, door ter zijde te stellen, waaraan hij kan twijfelen, datgene te bereiken, waaraan hij niet kan twijfelen; anderen plaatsen hun einddoel in het „aureum medium" in „het gulden midden", anderen in de vergoddelijking van de materie, anderen in het zoeken naar een eenheid in kracht en stof, maar het grootste aantal hunner heeft dit met elkander gemeen, dat zij, tot een soort optimisme overhellend, het stelsel van hun wijsheid trachten op te bouwen, met het doel om daardoor het geluk des levens, van het tegenwoordige en van het toekomende — indien, en hoe zij zich dit dan ook voorstellen — te bevorderen en gemakkelijker bereikbaar te maken.

Zij prediken de wijsheid voor het leven, een philosophie voor het leven; zij prijzen den wil en het verlangen naar het leven

1