is toegevoegd aan uw favorieten.

Arthur Schopenhauer

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

richtte tot eenige jonge dames, die zich vermaakten over het sombere afgetrokken en eenzelvige karakter van den jeugdigen wijsgeer: „Kindertjes, laat hem maar met rust, hij zal ons allen nog eens over het hoofd groeien!"

In zijn „Vitae Curriculum" spreekt Schopenhauer met veel zelfvoldoening over den aangenamen omgang met Goethe; deze zond hem zijn optische instrumenten, dienende bij de proefnemingen die 'betrekking hadden op zijn verhandeling: Over het zien en de kleuren," en was hem, bij zijn bezoeken aan Schopenhauer, zelf daarbij behulpzaam. , ..

Toen Arthur dan eindelijk besloten had alle verkeer met zijn moeder af te breken, verliet hij Weimar in de maand Mei 1814 en begaf zich naar Dresden. Hij was echter nog te zeer verdiept in de studie der kleurenleer, dan dat deze verandering van woonplaats en de afwezigheid van Goethe hem een aanleiding werden om deze studie geheel op te geven voor zijn wijsgeerig stelsel, waaraan hij te Dresden met zooveel ijver

arbeidde. . ... ,.

In deze stad, zoo rijk aan bronnen van ontwikkeling op allerlei gebied maakte hij gebruik van de Bibliotheek, de schilderijen-verzamelingen en wetenschappelijke instellingen, die hem krachtig steunden bij zijn verhandeling over de kleuren.

De jaren welke hij in Dresden doorbracht — ongeveer vier jaren — vormden als het ware het glanspunt zijns levens wat als zoodanig dan ook zijn hoofdwerk heeft voortgebracht, e aangename omgeving waarin hij zich bevond, het gen(> v^n ongestoord aan het voornaamste zijner geestesproducten te kunnen arbeiden en dit weldra voltooid te zien, de rijke afwisseling in de intellectueele genoegens welke de stad Dresden met haar onmetelijke schatten in museums, verzamelingen en bibliotheken hem aanbood, dit alles werkte ook verzachtend op zijn somber en pessimistisch karakter, deed hem vriendschapsbetrekkingen aanknoopen, en zich meer naar het maatschappelijk

leven voegen. , , ^ ...

Te Dresden, de stad der schilders, moest ook het eerst zijn portret vervaardigd worden; een zijner vrienden, de schilder Ludwia Sigismund Ruhl schilderde het. Baron von Breaenfeld geeft ons ~ een belangwekkende schets van Schopennauer s

karakter in dat tijdperk. ,

Alvorens naar Dresden te komen, had Schopenhauer reeds veel doorleefd, zonder daarom in het minst niet ontrouw te worden aan zijn eigenaardigheden, noch zich met geduld te schikken naar de zwakheden van anderen. In dit opzicht was