is toegevoegd aan je favorieten.

Arthur Schopenhauer

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Ik was bevreesd voor jaloerschheid. Wat heeft mij dit echter spijt veroorzaakt!"

Andere gebeurtenissen van meer ingrijpenden aard, brachten hem echter in dien staat van overprikkeling, waarvan wij boven melding maakten, en die zich bij hem in de vreemdsoortigste verschijnselen openbaarde.

Reeds van jongsaf met een angstvallige en vreesachtige natuur behept, steeg deze angst, in Italië, bijna tot een manie, die hij met de hoogst mogelijke wilskracht bestreed, maar „hem bij de geringste aanleiding, — zegt Gwinner — met zooveel hevigheid overviel, dat hij ieder mogelijk ja nauwelijks denkbaar ongeluk in levenden lijve voor zich meende te zien."

Deze vrees verdreef hem uit Napels, waar een epidemie was uitgebroken, en diezelfde vrees zal hem waarschijnlijk ook later voor de cholera hebben doen vluchten; hij hechtte geloof aan droomen, sprong vaak, midden in den nacht, bij eenig ongewoon gedruisch van zijn legerstede op, en snelde naar wapenen, om den ge waanden vijand het hoofd te bieden, of hem het indringen te beletten.

Bij Möbius (Ueber Schopenhauer) vinden wij hieromtrent eigenaardige bijzonderheden, die ons de sombere natuur van Schopenhauer meer en meer doen kennen.

„Ook dan wanneer hij niet in een staat van bijzondere opgewondenheid verkeerde, legde hij voortdurend een inwendige ongerustheid aan den dag, die hem gevaren deed zien en zoeken, waar er geene waren. Zij vergrootte voor hem de geringste wederwaardigheden tot in het oneindige en deed hem den omgang met de menschen als een drukkenden last gevoelen. Zijn zaken van waarde hield hij zoodanig verborgen, dat er eenige, ondanks de inlichtingen in het latijn, welke zijn testament daaromtrent verschafte, niet dan met de grootste moeite te vinden waren. Geen enkele aanteekening, die betrekking had op zijn vermogen of het bestuur van zijn huishouden, vertrouwde hij aan de landstaal toe; hij voerde zijn linantieele boeken in het engelsch en bediende zich bij gewichtige aanteekeningen, betreffende zaken, van het latijn of het grieksch.

Om zich tegen dieven te beveiligen, zocht hij bedriegelijke opschriften, verborg zijn papieren van waarde als: arcana medica, zijn coupons voornamelijk in oude brieven of cahiers en zijn goud onder den inktpot van zijn schrijfbureau.

Nooit vertrouwde hij zich toe aan het scheermes van een