is toegevoegd aan je favorieten.

Arthur Schopenhauer

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

allen streven naar haar eigen doeleinden, ik heb alleen bloote opvattingen aan te bieden, die aan geen enkele van haar passen, juist omdat zij naar geen enkele harer gemodelleerd zijn.

Het zou dus wel wat moois zijn, wanneer zoo'n philosophie, waarvan men zelfs niet leven kan, lucht en licht en zelfs algemeene bijval ten deel zouden vallen! Dit moest intusschen voorkomen worden en daarentegen allen als één man er tegen opkomen.

Bij het bestrijden en wederleggen had men echter niet zoo gemakkelijk spel; ook is dit reeds daarom een ongeschikt middel, omdat het de aandacht van het publiek op de zaak vestigt, en dit het lezen van mijn geschriften den smaak zou kunnen bederven voor het geschetter der philosophie-professoren. Want al wie van den ernst geproefd heeft, zal de scherts, vooral wanneer deze van vervelenden aard is, niet meer smaken.

Daarom is het systeem van doodzwijgen, dat zoo eenstemmig aangegrepen is geworden, het alleen juiste, en kan ik slechts aanraden, daarin te volharden en er mede door te gaan, zoolang dit mogelijk is, zóólang namelijk, totdat uit het miskennen de onkunde afgeleid wordt, dan zal het tot omzwenken juist nog tijd genoeg zijn.

Middelerwijl wordt toch diegene niet op de vingers getikt, die hier en daar een veertje voor eigen gebruik plukt, daar de overvloed aan gedachten bij hemzelf gewoonlijk niet al te drukkend is. ')

Zoo kan het systeem van miskennen en doodzwijgen nog geruimen tijd voortduren, althans den tijd, dien ik nog te leven kan hebben, waarmede reeds veel gewonnen is.

En wanneer zich intusschen hier en daar een onbescheiden stem laat hooren, wordt zij toch spoedig overschreeuwd door de luide voordracht der professoren, die met het ernstigste gezicht ter wereld het publiek over geheel andere dingen weten te onderhouden.

Toch raad ik aan, die eenparigheid van handelwijze wat strenger te handhaven, en vooral over de jonge lieden te waken, die somtijds verbazend onbescheiden zijn. Want zelfs zoo kan ik niemand den waarborg geven, dat de geprezen handelwijze altijd stand zal houden, en kan ik voor den finalen afloop niet instaan.

Het is namelijk eigenaardig gesteld met de wispelturigheid van een over het algemeen goedig en volgzaam publiek.

') Zie aanhangsel.