is toegevoegd aan je favorieten.

Arthur Schopenhauer

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

opgericht was, ter ondersteuning van de invalide Pruisische soldaten, die geleden en gestreden hadden in den opstand van 1848 en 1849 voor de instandhouding en de herstelling van de wettige orde in Duitschland, alsmede voor de achtergebleven betrekkingen van hen die in dien strijd gesneuveld waren.

Zeer kernachtig was daarom boven zijn testament het motto geplaatst:

„Date obolum Belisaeio !"

Voorts bevatte zijn testament verschillende eigenaardige bepalingen, en schenkingen van legaten, waarvan er enkele, zooals die van 300 gulden voor de verzorging van zijn poedelhondje Atma, doen denken aan de „petitesses des grands hommes /"

Zoo ondersteunde hij door legaten in geld, eenige verwijderde bloedverwanten in Dantzig dien hij reeds bij zijn leven gedurende vele jaren geldelijke hulp verleend had, alsmede zijn huishoudster Margaretha Schnepp, die hem vele jaren trouw ter zijde had gestaan. Haar schonk hij, behalve eene lijfrente, ook al zijn zilverwerk, zijn meubelen, enz. Eindelijk een dame welke aan een der Berlijnsche tooneelen verbonden was, en waarvan in den loop dezer levensschets melding gemaakt is, wegens de intieme liaison die hij te Berlijn met haar had aangeknoopt.

Aan andere personen vermaakte hij vervolgens voorwerpen, die meer betrekking hadden op zijn intellectueel leven, waartoe wij zelfs, met eenige verbeeldingskracht, ook zijn gouden bril kunnen rekenen. Deze schonk hij aan Dr. philos. Asher. Aan Dr. philos. Frauenstadt vermaakte hij zijn wetenschappelijke handschriften, de met papier doorschoten exemplaren van zijn werken, alsmede het uitgeversrecht van alle oplagen welke in de toekomst van zijn werken vervaardigd zouden worden, en eindelijk alle werken van Kant, die in zijn bibliotheek aanwezig waren, met zijn buste. Hiervan was echter uitgezonderd het exemplaar van de Kritiek der Practische Rede, met eigenhandig geschreven aanteekeningen van Kant, dat hij vermaakte aan den Ober-Regierungsrath Crtiger in Merseburg. Den executeur-testamentair eindelijk schonk hij de overige boeken van zijn bibliotheek.

Wij kunnen deze levensschets niet sluiten, zonder meer in het bijzonder melding te maken van de voorliefde welke Scho-