is toegevoegd aan uw favorieten.

Arthur Schopenhauer

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

veroorzaakt worden, volgens den toevoer van vaste begrippen, aan te vullen.

Deze handelwijze, welke door onze individueele natuur toch reeds noodzakelijkerwijze vereischt wordt, hebben wij nu tot duidelijk bewuste, en aan den geest steeds tegenwoordige maximen teruggebracht, volgens welke wij haar met evenveel bedachtheid doorvoeren, als ware het een aangeleerde, zonder hierbij afgeleid te worden door den voorbijgaanden invloed der gemoedsstemming, of den indruk van het oogenblik, of gehinderd te worden door het bittere of het aangename van een afzonderlijk ding, dat wij op onzen weg ontmoeten, zonder te dralen, zonder te wankelen, zonder inconsequenties.

Wij zullen dan niet meer, evenals nieuwelingen, wachten, beproeven, rondploeteren, om te zien wat wij eigenlijk willen en waartoe wij eigenlijk in staat zijn, maar wij weten het eens en voor altijd, hebben bij iedere keuze slechts algemeene beginselen op bijzondere gevallen toe te passen, en vormen ons onmiddellijk een besluit.

Wij kennen onzen wil in het algemeen, en laten ons niet door gemoedsstemming of door uitwendige invloeden verleiden, in bijzondere zaken een beslissing te nemen, welke in het algemeen strijdig met hem zou zijn.

Evenzoo kennen wij den aard en de maat van onze krachten en zwakheden en zullen ons daardoor veel smarten besparen, want er bestaat eigenlijk geen ander genot dan het gebruik en het gevoel van eigene krachten, en de grootste smart bestaat hierin, dat wij zelf weten dat het ons aan krachten ontbreekt, daar, waar wij dezen noodig hebben.

Hebben wij nu leeren kennen, waarin onze krachten en onze zwakheden gelegen zijn, dan zullen wij den natuurlijken aanleg, die in ons het sterkst op den voorgrond treedt, ontwikkelen, gebruiken, op allerlei wijze ten nutte trachten te maken, en ons steeds daarheen richten waar zij werkzaam kunnen zijn, en zich doen gelden, maar daarentegen volstrekt en met volkomen zelfbeheersching het streven vermijden, waartoe wij van nature geen aanleg bezitten, en zullen wij ons wel wachten, datgene te beproeven, waarin wij toch niet zouden slagen.

Alleen diegene, die hiertoe gekomen is, zal steeds met volle bedachtheid zichzelf zijn, en nooit door zichzelf in den steek gelaten worden, omdat hij altijd weet, wat hij van zichzelf vergen kan.

Hij zal dan dikwijls het genot smaken, zijn krachten te