is toegevoegd aan je favorieten.

Arthur Schopenhauer

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

voelen, en zelden de smarten ondervinden, aan zijn zwakheden herinnerd te worden, hetgeen een vernedering is, die wellicht de grootste geestelijke smart veroorzaakt; waarom men het dan ook veel beter verdragen kan, zich zijn ongeluk dan zijn ongeschiktheid onder het oog te brengen.

Zijn wij dus volkomen bekend met onze krachten en onze zwakheden, dan zullen wij ook niet beproeven, krachten te toonen, die wij niet bezitten, niet met valsche munt spelen, omdat zulke spiegelgevechten toch hun doel missen.

Want daar de geheele mensch slechts het verschijnsel van zijn wil is, kan niets zoo verkeerd zijn, dan, van de reflexie uitgaande, iets anders te willen zijn, dan men is: want dit vormt een rechtstreeksche tegenspraak van den wil met zichzelf.

Nabootsen van vreemde eigenschappen en eigenaardigheden is veel verachtelijker dan het dragen van vreemde kleederen, want het is het oordeel van eigen waardeloosheid, door zichzelf uitgesproken. Kennis van zijn eigen gezindheid en begaafdheden van iederen aard, alsmede van haar onveranderlijke grenzen, is in dit opzicht de veiligste weg, om tot de hoogst mogelijke tevredenheid met zichzelf te geraken.

Want van de inwendige omstandigheden geldt hetzelfde als van de uitwendige, dat er nauwelijks voor ons geen krachtiger troost bestaat, dan de volle zekerheid van de onveranderlijke noodzakelijkheid.

Ons kwelt een ramp, die ons getroffen heeft, niet zoo hevig, als de gedachte aan de omstandigheden, waardoor zij afgewend had kunnen worden.

Daarom is er niets zoo zeer in staat om ons weder gerust te stellen, dan het gebeurde te beschouwen van uit het standpunt der noodzakelijkheid, waaronder alle voorvallen zich als werktuigen van een heerschend noodlot voordoen, terwijl wij intusschen de over ons nedergedaalde ramp beschouwen als onvermijdelijk veroorzaakt door het conflict van inwendige en uitwendige omstandigheden, dus het fatalisme.

Wij jammeren en weeklagen eigenlijk slechts zoo lang, als wij hopen daardoor op anderen in te werken, of ons zelf tot ongehoorde inspanning op te wekken. Maar kinderen en volwassenen weten zich zeer goed tevreden te stellen, zoodra zij duidelijk inzien dat het volstrekt niet anders is.

©y/tc'v êvi mi&ewi (pihov 5xf&etravTcs xvxyxyi. (Animo in pectoribus nostro domito necessitate).

Wij gelijken op gevangen olifanten, die gedurende verscheidene dagen op ontzettende wijze woeden en razen, totdat zij