is toegevoegd aan je favorieten.

Arthur Schopenhauer

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

gekend heb van niet belangrijke, maar toch besliste geestelijke verrieden g' ' tegelijkertiJd een lichten graad van waanL

Diensvolgens zou het den schijn hebben, dat iedere verhooging van intellectueele ontwikkeling boven de gewone maS. reeds, als iets abnormaals, tot waanzin voorbestemt.

, Wil iki mijne meenir)g aangaande den zuiver intellectuelen grond dezen verwantschap tusschen genialiteit en waanzin zoo kort mogelijk uiteenzetten, daar dit ter verklaring van het eigenlijk wezen der genialiteit, d. w. z van die geesteshoedanigheid, die alleen echte kunstwerken'kan voortbrengen, zal bijdragen,

Dit vereischt echter vooraf eene korte uiteenzetting van het wezen van den waanzin; een juister en duidelijker begrip van twf/1 • waanzinn]'ge eigenlijk van den gezonde onder,f ' ls,voor zoover mij bekend is, nog steeds niet gevonden •Noen rede, noch verstand kunnen bij den waanzinnige ontkend worden, want zij spreken en luisteren, en maken dikwijls

zee? JSenge hiatrekkihgf V °°k hebb6n Zij in den regel een Julbten blik op het tegenwoordige, en begrijpen den

. e,n ng van oorzaak en gevolgen. Visioenen, evenals ijlkoortspnantasieen zijn geen gewoon symptoom van dien waanzin • het ïrium vervalscht de beschouwing, de waanzin de gedachten. Meestal namelijk dwalen de waanzinnigen volstrekt niet in tL ÏÏS van het onmiddemjk tegenwoordige; maar hun dwaze S 1 a,ltljd betrekking op het afwezige en het verledene, en c leen daardoor op het verband daarvan met het tegenwoordige. fror;aa™m ,ko™fc het mij voor, dat hun ziekte voornamelijk hun hr bU , ' we n^et zooi dat het hun geheel gaat ontbreken, want verscheidene hunner weten veel buiten hun hoofd • f er "enn®n somtijds personen, die zij sedert geruimen tijd' freh gezien.^bben; maar veeleer zóó, dat de draden van het geheugen zijn gebroken, de onafgebroken samenhang opgeheven

en geen regelmatig samenhangende herinnering van het verleden mogelijk is.

Afzonderlijke tafereelen uit het verleden zijn aanwezig rinJI ,afzonderhjk tegenwoordige; maar in'hun herinne, gw"r .en leemten aangetroffen, uie ofwel, indien het steeds dezelfden zyn, idees fixes worden, dan is het standvastige waanzm, of melancholie; ofwel zij zijn iederen keer anders, /a'fatóaéf 6 6 'nva"en» ('an heet de waanzin: dwaasheid

Daarom is het zoo moeilijk, een waanzinnige bij zijn intreden