is toegevoegd aan je favorieten.

Arthur Schopenhauer

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

wingswijze van den genius tot de idee ervan, tot het volmaakte; hij ziet daarom overal uitersten, en juist daardoor geraken zijn handelingen tot uitersten; hij weet de juiste maat niet te houden, het nuchter overleg ontbreekt hem, en het resultaat is, zooals hierboven gezegd werd. Hij kent volmaakt de ideën, maar niet de individuen. Daarom kan, zooals men wel eens opgemerkt heeft, een dichter wel den mensch diep en grondig kennen, de menschen echter zeer slecht, hij kan gemakkelijk om den tuin geleid worden en is een speelbal in de hand van den listige.

Het Genie.

De overwegende geschiktheid tot de in de beide voorgaande hoofdstukken (Die Welt als Wille und Yorstellung Bk. III, cap. 29 en 30) geschetste wijzen van kennis '), waaraan alle echte werken der schoone kunsten, der poëzie en zelfs der philosophie ontspringen, is eigenlijk datgene, wat men met den naam van genie bestempelt.

Daar ik de platonische ideën tot onderwerp heb, en deze niet in abstracto, maar slechts door de beschouwing opgevat kunnen worden, moet het wezen van het genie in de volmaaktheid en de energie van de beschouwende kennis gelegen zijn.

Overeenkomstig hiermede hooren wij op de meest besliste wijze die werken als producten van het genie genoemd worden, welke onmiddellijk van de beschouwing uitgaan, en zich naar de beschouwing richten, dus die der beeldende kunsten, en het eerst daarna der poëzie, welke haar beschouwingen door middel van de verbeeldingskracht uitoefent.

Ook wordt hier het verschil tusschen het genie en het talent zichtbaar, dat meer een voortreffelijke eigenschap is, die veeleer in een grootere geschiktheid en scherpte der discursieve, dan der intuïtieve kennis gelegen is.

Degene die daarmede begaafd is, denkt vlugger en juister dan de overigen; het genie aanschouwt daarentegen een andere wereld, dan zij alle, alhoewel het dit slechts doet door in de diepte te blikken die zich ook aan hem voordoet, omdat zij in zijn hoofd objectiever, en dus zuiverder en duidelijker opdoemt.

') De subjectieve en <ie objectieve; de ideale door de beschouwing of contemplatie; de redelijke door het verstand.