is toegevoegd aan je favorieten.

Arthur Schopenhauer

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

ledig bijeen, maar toch alle onontbeerlijk zijn; zoodat hierdoor verklaard wordt, waarom het genie slechts als een hoogst zeldzame bijzonderheid, als een bijna ongeëvenaarde uitzondering voorkomt.

De hoofdzakelijkste voorwaarde is een abnormaal overwicht van de gevoeligheid op de prikkelbaarheid en het reproductievermogen, en wel, wat de zaak nog verzwaart, op een mannelijk lichaam. (Vrouwen kunnen wel belangrijke talenten, maar geen genie bezitten, daar zij steeds subjectief blijven).

Zoo moet het hersenstelsel door volkomen isolatie scherp gescheiden zijn van het ganglienstelsel, zoodat het hiermede een volmaakte tegenstelling vormt, waardoor de hersenen op besliste wijze, afzonderlijk, krachtig en onafhankelijk haar parasieten-leven leiden op het organisme.

Weliswaar zullen zij daardoor licht nadeelig op het overige organisme werken, en dit door haar hooger ontwikkeld leven en rustelooze werkzaamheid, vroegtijdig verslijten, wanneer het zelf ook geen energieke levenskracht bezit en goed geconstitueerd is: ook dit laatste behoort dus tot zijn voorwaarden.

Ja, er behoort zelfs een goede maag toe, wegens den nauwen en specialen samenhang van dit orgaan met de hersenen.

Hoofdzakelijk echter moeten de hersenen van ongewone ontwikkeling en grootte en bijzonder breed en hoog zijn; de dieptemaat moet echter niet te groot, en de groote hersenen, in verhouding tot de kleine hersenen op abnormale wijze overwegend zijn.

Van haar gedaante in het algemeen en in de deelen hangt zonder twijfel veel af; om dit echter nauwkeurig te bepalen, is onze kennis nog niet genoegzaam toereikend, ofschoon wij den edelen vorm van een schedel die veel intellect verraadt, gemakkelijk herkennen.

De samenstelling der hersenmassa moet uiterst fijn en tot haar hoogste volmaaktheid gevoerd zijn, en uit de zuiverste, uitstekendste, teederste en meest prikkelbare zenuw-zelfstandigheid bestaan; ongetwijfeld heeft ook de hoe veelheids verhouding van de witte tot de grijze zelfstandigheid een beslisten invloed, dien wij echter nog niet nader kunnen verklaren.

Intusschen heeft mem op het lijk van Lord Byron geconstateerd ') dat bij hem de witte zelfstandigheid in ongewoon sterke verhouding stond tot de grijze, en dat zijn hersens zes

') In Medwin's Conservatorium of L. Byron, p. 333.