is toegevoegd aan je favorieten.

Arthur Schopenhauer

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

pond wogen. Cuvier's hersenen wogen vijf pond, terwijl het gewone gewicht slechts drie pond is.

Dit is echter volstrekt ontoereikend, om het phenomeen van het genie voort te brengen, wanneer daarbij niet, als erfdeel van den vader, een levendig, hartstochtelijk temperament komt, wat zich lichamelijk voordoet als een ongewone energie van het hart en dientengevolge van den bloedsomloop, vooral naar het hoofd.

Want hierdoor wordt op de allereerste plaats de zwelling vermeerderd, welke eigen is aan de hersenen, door middel waarvan zij tegen haar wanden drukken; tweedens verkrijgen de hersenen, door middel van de behoorlijke kracht van het hart, de inwendige beweging, welke nog verschilt van haar onophoudelijke opheffing en daling bij iedere ademhaling en die bestaat in een trilling van haar geheele massa bij iederen polsslag van de vier hersen-arterien en waarvan de energie moet overeenkomen met de hier vermeerderde kwantiteit, zooals deze beweging dan ook een onontbeerlijke voorwaarde voor

haar werkzaamheid is. ,

Hiervoor is tevens een kleine gestalte en bijzonderlijk een korte hals zeer gunstig, omdat langs dezen korteren weg het bloed met meer energie de hersens bereikt; daarom zijn de groote geesten zelden van groote lichaamsgestalte. Toch is deze kortheid van den weg geen absolute vereischte. b. v. Goethe was van meer dan middelbare grootte.

Wanneer echter deze geheele gesteldheid die den bloedsomloop betreft en daarom van den vader komt, ontbreekt, zal de gunstige gesteldheid der hersenen, die van de moeder heikomstig is, hoogstens een talent, een scherp verstand voortbiengen dat door het phlegma, wat zich dan voordoet, ondersteund wordt; een phlegmatisch genie is echter onmogelijk.

Volgens deze gesteldheid van het genie, welke door den vader bepaald wordt, laten zich vele van zijn hierboven geschetste temperamentsgebreken verklaren. Is deze tweede voorwaarde aanwezig zonder de eerste, dus bij zeer gewoon of zelfs slecht gebouwde hersenen, dan ontstaan er levendigheid zonder geest, hitte zonder licht, dolle koppen, menschen van onverdragelijke onrustigheid en opvliegendheid.

Dat van twee broeders slechts de eene genie bezit, en dan meestal de oudste, zooals dit b. v. bij Kant het geval was, moet voornamelijk hierdoor verklaard worden, dat bij zijn voortbrenging de vader zich op den leeftijd der kracht en der hartstochtelijkheid bevond, alhoewel ook de andere voorwaarde,