is toegevoegd aan je favorieten.

Arthur Schopenhauer

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

en ten uitvoer gebracht zijn, niet altijd met den smaak van iedereen overeenstemmen, slechts op weinigen inwerken, en op deze weinigen ook weder niet altijd zóó, als zij inderdaad moesten.

Maar desondanks zal toch iedereen, die in het ten uitvoer brengen en in het genieten van verheven kunstwerken, een deugdelijke vorming en ontwikkeling van onzen smaak wil zien, evenals Schopenhauer, het vermogen en de liefde voor de waarheid als het gewichtigste en voornaamste in de kunst en haar beoefening beschouwen.

Nadat Schopenhauer uiteengezet heeft, hoe de kunst de waarheid zal kennen en wedergeven, geraakt hij tot het bittere bewustzijn, dat zij slechts op een onbeduidend klein percentage der hooge standen inwerken kan.

,Er zijn," zegt Schopenhauer, „drie graden van kunstzin, de eerste graad begrijpt de waarheid, de tweede graad kan den eersten begrijpen en erkennen; de derde graad, en deze wordt door ongeveer 99 percent van alle standen en volkeren vertegenwoordigd, kan de waarheid, en dengene, die haar voorstelt, slechts haten."

De vijfentwintig duizend exemplaren van zijn in den boekhandel verschenen werken staan in dezelfde verhouding tot de tallooze millioenen Europeanen, die zijn naam nauwelijks gehoord hebben, als degenen die zijn werken gelezen en begrepen hebben, tot die welke zijn boeken alleen gekocht hebben, omdat het mode is geworden, Schopenhauer's werken, in een keurig bandje gebonden, in zijn bibliotheek te bewaren.

Zoo verhouden zich dus vijfentwintig duizend tot vele millioenen, als zeer weinigen tot vijfentwintig duizend.

Men zou degenen, die Schopenhauer trachten te beoordeelen, kunnen verdeelen in drie scherp onderscheiden groepen.

De eerste groep bestaat uit bijna vijfentwintig duizend man.

Tot de tweede groep behooren zij, die van hun pen moeten leven, en hetzij in dagbladen, hetzij in andere publicaties een woord van Schopenhauer weten in te vlechten, om den schijn te dragen van modern te zijn.

De derde groep wordt gevormd door hen, die uit vrije lust en liefde altijd weder oude en nieuwe waarheden in de werken van Schopenhauer wilien ontdekken, en daarom zijn hoofdwerken en tevens zijn andere herhaaldelijk lezen en trachten te doorgronden.

Schopenhauer beschouwt zichzelf, en niet ten onrechte, als een echte kunstenaarsnatuur, en zijn stelsel van wijsbegeerte als een echt kunstwerk.