is toegevoegd aan uw favorieten.

Arthur Schopenhauer

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Dat de algemeene toestand van onze zenuwen op het welzijn zoowel van onzen geest als van ons lichaam grooten invloed kan uitoefenen, zal niemand ontkennen, het is een reit, dat wij alle nagenoeg dagelijks ondervinden. Evenzeer kunnen wij met veel zekerheid wel aannemen, dat hetgeen bcnopenhauer en met hem vele anderen waanzin en geestesziekte noemen, ten slotte als niets anders dan als zenuwziekte beschouwd en behandeld moet worden.

Het woord „zenuwen" is evenals zeer veel andere woorden in onze wetenschappelijke terminologie een gelukkige uitvinding, om iets te kunnen bespreken en behandelen, wat men zich noch zuiver geestelijk, noch zuiver stoffelijk kan denken of voorstellen.

HOOFDSTUK VI.

Het Pessimisme van Schopenhauer.

Daar wij ons, bij het schrijven van dit boek, meer in het bijzonder voorgenomen hebben, Schopenhauer van die zijde te leeren kennen, welke hem het meest kenmerkt, en waardoor hij een geheel afzonderlijke plaats in de geschiedenis der wijsbegeerte inneemt, namelijk door zijn pessimisme, kunnen wij met nalaten, hem te volgen in eenige zijner hoofdstukken, waarin deze karaktertrek met groote intensiteit op den voorgrond treedt.

Volgens Schopenhauer duikt de mensch slechts op uit den donkeren nacht van een onbewust bestaan om zoo spoedig mogelijk weder naar denzelfden onbewusten staat, door de poorten van den dood, terug te keeren, weder in een soort nirvana te verzinken. Het pad wat hij daartoe moet bewandelen is slechts kort, bezaaid met hindernissen, die hem daarenboven ieder schijngeluk, wanneer dit hem bij tosval ten deel valt, nog vergallen. Zelfs zij die het gelukkigst onder de ster vehngen schijnen, vormen zich nog illusies over hun geluk.

Worden zij door een toeval, door een ramp, door een onverwachten samenloop van omstandigheden, en eindelijk door den dood herinnerd aan de plaats, waar zij dit schijnbaar zoo gelukkige leven doorbrengen, dan zijn zij ten prooi aan een ontgoocheling, die hen doet inzien dat van alle mogelijke werelden, de be-