is toegevoegd aan je favorieten.

Arthur Schopenhauer

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

gekeild heb, dan zou dit niet alleen een ongerechtvaardigde maar een blijkbaar valsche gevolgtrekking zijn.

Want het bewustzijn heeft zich altijd aan mij voorgedaan, ïiïh 1 00rzaak' maar als Product en resultaat van hetorga-

en daal^nkm^i °P gelijke wijze met het organisme steeg en daalde, namelijk in de verschillende leeftijden, in gezondheid

1D 8 P' bezwiJming' ontwaken, enz. dus steeds als een gevolg en nooit als oorzaak van het organische leven

pn nnn'io,? ? als iets voordeed> dat ontstaat en vergaat en opnieuw ontstaat, zoolang de vereischte voorwaarden aanwezig zijn, maar daarbuiten niet.

lk kan °ok gezien hebben, dat de volledige ontrukking aan het bewustzijn, of de waanzin, verre van de overige krach-

n?n7pif« wm,°genS met zich te verzwakk'en en te onderdrukken, of zelfs het leven m gevaar te brengen, deze, vooral de prikkelbaarheid en de spierkracht, buitengewoon vernoogt, en het

laken da" verkorfc' wanneer er geen andere oor¬

zaken tegen samenspannen.

Dus. de individualiteit kende ik als een eigenschap van ieder

vaffhpf h wez®n'.. en' wanneer dit een bewust wezen is, ook van net bewustzijn.

vwntewiuite^ dat deze (eigenschap) eigen is aan dat vervlogen, leven schenkende, en mij volkomen onbekend beginsel, daartoe bestaat geen reden; des te minder wanneer ik tevens zie, dat overal in de natuur dat afzonderlijke verschijnsel het werk van een algemeene kracht is, die in duizend gelijke verschijnselen werkzaam is. J

euVemT\ bestaat er anderzijds reden om te besluiten h i vL j- organische leven opgehouden heeft, daarom ook de kracht, die het tot dusverre in gang bracht, te niet is gegaan - evenmin als men van het stilstaande spinnewiel kan besluiten tot den dood van de spinster. Wanneer een pendule, door het terugvinden van haar zwaartepunt, eindelijk tot rust komt, en dus haar individueele schijnleven heeft opgehouden, dan zal niemand beweren, dat nu de zwaartekracht vernietigd is, maar iedereen begrijpt dat zij in tallooze andere verschijnselen nog steeds evenals vroeger werkzaam is.

Ik heb hierdoor slechts willen aantoonen, dat wij zelfs aan de laagste natuurkrachten rechtstreeks een eeuwigheid en ubiquiteit toekennen, waarbij de vergankelijkheid van haar voorbiieraande vftrs^.hiinsAion rma AA^^kKi. • j i ■

brenet j6°°" uugcuuiiK ui uwanng

u -