is toegevoegd aan uw favorieten.

Arthur Schopenhauer

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

binnenkort te Londen opgericht zal worden, en wellicht tegelijkertijd een monument van Engelsche smakeloosheid zal zijn. tor h ^ voetstuk worde dit opschrift aangebracht „Den dich™ ?u/,tschers' Z1JJ} vaderstad, 1838." Maar ook volstrekt geen syllabe meer! Door de omstandigheid dat dit opschrift den naam van Goethe niet noemt, maar als gekend verondertelt, spreekt het oneindig beter voor zijn roem, dan het woordenrijkste Encomium zou kunnen doen; het duidt namelijk aan, dat hij de Eemge, de Onvergelijkelijke is, degene, dien iedereen kennen moet, dien geen tijd vergeten, geen opvolger in

kn n ipi 0 LUWf v, ?en kan- °P deze wÜze is het, in al zijn lakonieke kortheid, verheven, wekt eerbied in den toeschouwer,

en komt m zijn eenvoudigheid overeen met den ernstigen een-

,van het monument zelf, dat uit een enkele buste be-

<w»! » nie l0(?r-, armen en beenen en hun houding, aan e he s menschehjken persoon, maar alleen door zijn verheven gelaat, aan zijn onvergankelijk geworden geest herinnert.

Kaar nog nooit een monument den naam van den daardoor gevierden persoon verzwegen heeft, vereert men juist daardoor den eemgen man op een eenige wijze.

Met vertrouwen durf ik beweren, dat ieder ander opschrift,

ÏEtfi °' 7'°u J nL in verSeIijking hiermede, zwak, opper' a kig en alledaagsch zou schijnen. Voegt men er daar-

federeen- bij' ^ W°rdt alles bedorven: dan denkt

„Gij ziet een man, zooals er meer anderen zijn!"

e buste mag in ieder geval Goethe niet voorstellen, zooals .■] ^as 'I1 zlJn kaatste jaren, in zijn grijzen ouderdom, waarin e macht van den tijd zijn schoone gelaatstrekken vervormd

worden voorhoofd ^ ^ ** "lattcr

Uit zijn beste jaren, waarin zijn gelaat reeds het volle karakter aangenomen had, bezitten wij gelukkigerwijze twee

tw1 fSf -: eene. van Tleck> de andere van Weisser.

, , aa s f 18 vervaardigd naar een gipsafdruk van Goethe's g,aat' ,weIke hy m het jaar 1815 Dr. Gall liet nemen; dienwt T, 6 J^Z1J volmaakt gelijkend, maar niet ideaal en met

lokken^Jupiteradrtig.0 * °re6Vat' met

Of de buste voor het gedenkteeken naar een van beiden, of