is toegevoegd aan uw favorieten.

Arthur Schopenhauer

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Op bladzijde 394, onderaan, begint een zeer lange periode, die op bladzijde 395 eindigt met de woorden „modificatie van den wil ter wille van zijn eigen willen, — ook dit geheele ellendige gebrabbel wordt door het aan het einde toegevoegde teeken: — „ —, als zouden het mijn woorden zijn, voorgesteld ; maar nergens is deze zin bij mij te vinden, ofschoon hij om het bedrog te maskeeren, met enkele uitdrukkingen, aan mij ontleend, opgeluisterd is.

Nooit en nergens heb ik gezegd, dat de mensch zich tegelijkertijd met het lam geslacht weet, met het gras opgegraasd, met het metaal verdeeld en opgelost; nergens ook, dat men kuischheid beloven moet.

En dit alles wordt als een citaat van mijn eigen woorden

afgedrukt!

Nergens heb ik ooit gezegd, wat onmiddellijk daarna als mijn eigen woorden aangehaald wordt: dat de Heilige zijn toevlucht neme tot de castratie.

Bladzijde 397 eindigt met de woorden: „een veranderde wijze van kennis," een lange periode, die mij eveneens door het teeken: — „ — toegedicht wordt, ofschoon ik haar nooit neergeschreven heb, en al haar uitdrukkingen volkomen vreemd zijn aan mijn stijl. Deze schandelijke wijze van handelen noem ik een lasterlijke leugentaal.

Gesteld, dat deze mijne beschuldigingen ongegrond waren, dan is, daar zij geen oordeel, maar een enkele „quaestio facti" betreffen, haar wederlegging de gemakkelijkste zaak ter wereld.

De anonieme heer, die overigens met name J. R. Beneke heet, ongeveer 22 jaren oud is, en nog den laatsten zomer als student mijn lessen bijgewoond heeft, mag nu de bladzijden en de regels uit mijn boek aanhalen, waar de hierboven door mij gespecificeerde zinnen staan, die hij, als zijnde rechtstreeks mijn woorden, geciteerd heeft; van de juistheid zijner opgaven zal dan iedereen, die zich de moeite wil getroosten mijn boek open te slaan, kunnen overtuigen.

Kan hij dit tot stand brengen, dan zal ik in het publiek de getuigenis afleggen, dat deze mijne beschuldigingen hoogst onrechtvaardig zijn geweest.

Is hij hiertoe echter niet in staat, dan helpen hem geen uitvluchten; ieder ander voorwendsel, hij mag het dan wenden en keeren zooals hij wil, zal evenals zijn stilzwijgen, als een bekentenis van zijn lasterlijke leugentaal beschouwd moeten

worden. ..

Dan heeft hij door zijne exploitatie van mijn werk niet