is toegevoegd aan je favorieten.

Arthur Schopenhauer

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

alleen een proefje geleverd van zijn oordeelskracht, maar tevens ook van zijn Redelijkheid.

Dergelijke leugenachtige aanhalingen mogen des te minder ongewroken blijven, naarmate ieder verstandig denkend mensch, wanneer hij een litterarisch tijdschrift ter hand neemt, zich tegenwoordig volgens de door den schrijver aangehaalde citaten een oordeel tracht te vormen aangaande het boek, en niet volgens het oordeel van den anoniemen heer, daar deze tegenwoordig door ieder ontwikkeld mensch naar zijn eigenlijke waarde geschat wordt, namelijk naar die van de reputatie van een individu, die den dekmantel der anonimiteit noodig heeft, om voornamelijk zijn obscuriteit en uiterste nietswaardigheid te bemantelen, zooals dit voorval opnieuw ten duidelijkste bewijst. Ik wil niemand er van afhouden, zich door beschrijving en door bestrijding van mijn werken zijn eigen onderhoud te verdienen, en niemand heeft daarvoor, hij moge vóór of tegen mij zeggen, wat hij wil, van mijn kant eenige tegenwerking te vreezen.

Maar wanneer bij een dergelijke exploitatie mijner werken, het teeken — „ — bijgevoegd wordt, zoodat ik nu de sprekende zijn moet, dan moet eenvoudig, ieder daaropvolgend woord werkelijk van mij afkomstig zijn, en wel nauwkeurig in het verband en den zin, waarin men het laat afdrukken.

"Wil men daarentegen alleen mijn gedachten aanhalen, zooals men ze zelf opgevat heeft, dan moet dit natuurlijk geschieden zonder het teeken: — „ —; dan ben ik er niet bij gecompromitteerd ; het ligt dan voor de hand, dat hier de anonieme spreekt, en niet ik; en dan laat het zich vanzelf begrijpen, dat daarom niet alles, wat hij zegt, ook aanstonds waar is.

Berlijn 6 Jan. 1821. Arthur Schopenhauer.

m.

Amplissimi Ordinis Philosophorum Decane maxime spectabilis, Seniores clarissime, Assessores celeberrimi!

Oro rogoque vos ut jus atque licentiam concedere mihi velitis, philosophiam, cunctasque ejus partes in Academia vestra docendi. Ut considerare vobiscum atque perpendere possitis, utrum huic muneri idoneus et eo honore dignus sim, scripta vobis offero a me hactenus evulgata, nimirum Dissertationem