is toegevoegd aan uw favorieten.
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

wijzen. Opdat u bij uzelven kunt overwegen en oordeelen, of ik tot dit ambt geschikt, en deze eer waardig ben, bied ik u de tot dusverre door mij in het licht gegeven geschriften aan, namelijk een: „Dissertatie over den viervoudigen wortel van het Beginsel der voldoende reden," alsmede een verhandeling „Over het Gezicht in de Kleuren," en eindelijk mijn boeken over De Wereld of mijn Stelsel van Wijsbegeerte.

Tevens voeg ik bij dit schrijven het Diploma waardoor de luisterrijke orde der Philosophen van de Universiteit vanJena getuigt, dat zij mij tot den graad van dokter heeft verheven. Opdat u ook kunt oordeelen over mijn verleden, heb ik, overeenkomstig het gebruik, een levensschets geschreven, waarbij ik, tengevolge van mijn ver gevorderden leeftijd en de lotgevallen mijns levens, een weinig uitvoeriger heb moeten zijn, dan zulks gewoonlijk het geval is.

Indien u mij dus waardig oordeelt, mij met deze gunst en deze onderscheiding te vereeren, zal mijn dankbaarheid u steeds bijblijven. Indien u mij daarenboven zoo genegen wilt zijn, deze gunst nog met een bijzonder voorrecht te vermeerderen, verzoek ik u mij te veroorloven, dat de lessen, welke ik gedurende het aanstaande zomersemester zal geven, worden aangegeven in de weldra te verschijnen catalogus der lessen, — ofschoon ik, door bijzondere omstandigheden hier weerhouden, mij eerst in de maand Maart naar Berlijn kan begeven en dan de hoofdlijnen van mijn leer, waarvan u van mij een uiteenzetting zult vorderen, zal trachten voor te leggen.

Yol hoop, aan deze eischen te kunnen voldoen, verzoek ik u, mij ook hierin met uwe welwillendheid en edelmoedigheid te gemoet te willen komen.

U, eerbiedwaardige Deken, en u, luisterrijke orde der Philosophen, bid ik, mij gunstig genegen te zijn, zooals ik God, den Allerhoogste smeek, dat hij u in dit aanstaande jaar en gedurende vele daarop volgende jaren in geluk en vrede beware en u met al zijn weldaden overlade.