is toegevoegd aan je favorieten.

Arthur Schopenhauer

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

en de wereld als wil en voorstelling van Schopenhauer. Bijna dagelijks verrijzen er nieuwe wereldbeschouwingen, en worden evenzeer dagelijks door anderen verdrongen; en terwijl er toch maar een enkele waarheid kan bestaan, is het inderdaad wel een allerzonderlingst verschijnsel dat Fichte evenzeer een aantal volgelingen met onwrikbare overtuiging voor zijn wijsgeerige leerstellingen vond, als Hegel, Hegel zoowel als Kant, Kant zoowel als Schopenhauer, enz., en dat de Schopenhaurianen met dezelfde overtuiging bij Schopenhauer zweren de waarheid ontdekt te hebben, als de Kantianen bij Kant, de Cartesianen bij Cartesius, de Platonisten bij Plato, de Aristotelisten bij Aristoteles.

Wij zullen dit terrein verlaten, daar het ons tot beschouwingen zou voeren, die al even zonderling zouden zijn, als het feit zelve. Alleen wilden wij ons de opmerking voorbehouden, dat wij volstrekt niet zullen beweren, dat Schopenhauer alleen de waarheid ontdekt zou hebben.

Wij willen noch Kantianen, noch natuur-philosophen, noch godsdienst-philosophen, noch materialisten in het harnas jagen, maar gaarne erkennen, dat op een terrein waar zooveel verscheidenheid heerscht, waar zooveel beginselen tegen elkander indruischen, de volledige som van waarheid hoogstwaarschijnlijk wel niet aan eén enkele zal toebehooren, maar velen, bij veel tegenstrijdigheden, toch veel waarheid prediken.

Zich dit quantum van waarheid uit de geschriften van een of anderen wijsgeer verschaffen, datgene waarmede men volgens eigen overtuiging kan instemmen, aannemen, en verwerpen waarover men van gevoelen meent te moeten verschillen, moeten wij overlaten aan den welwillenden lezer, die, ieder voor zich, zijn schatten zal weten te vergaderen.