is toegevoegd aan je favorieten.

Studies

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Een vorig jaar verscheen van GERARD VAN ECKEREN:

O N T WIJ D I N G

Prijs: f 2.75 ingen., f 3.25 geb.

OORDEEL DER PERS OVER „ONTWIJDING".

„... Haast op alle bladzijden is merkbaar het ernstig streven naar zuiverheid, naar inniger weêrgeving, de groote eerbied voor de kunst om met woorden te benaderen èn de indrukken van het uiterlijke leven èn de gevoelens door het conflict van uiterlijk en innerlijk leven gewekt, in woorden-reeksen te vertolken het bewegen der ziel..

(W. Gr. van Nouhuys in Het Vaderland).

„... Als door een windharp gewijzigd en tot melodie gemaakt hoort men in „Ontwijding" de natuurgeluiden ...

... Het is voor een manlijken recensent wel moeilijk te oordeelen over de zuiverheid der zielkundige typeering van een jong meisje. Waar dan toetsing aan eigen observatie onmooglijk mocht wezen, zal men verplicht zijn het oordeel te vragen van een zuiver en fijn gevoelende vrouw. De kritiek van zóó iemand heeft het werk van den schrijver doorstaan en de uitslag is vleiend voor hem. Zeker, het gevoelen van Eva werd geoordeeld volkomen zuiver te zijn weergegeven ..."

(Frits Lavidoth in Els tv tern Maandschrift).

.. Met een fijne intuïtie van hoe de vrouweziel is aangelegd heeft de auteur hier het verlangen naar liefde en warmte van het opgroeiende jonge

meisje ontleed Om deze teekening

van „de" vrouw, van Eva, heb ik „Ontwijding" heel lief gekregen ..."

(Anna de Savornin Lohman in het Soerabaiasch Handelsblad).

„... Dit is de bezielde natuur..."

(De Javabode).

„... Gij moet, al lezend, uw aandacht steeds spannen op het ontdekken van wat fijn gevoeld en schoon gedacht is. Met ruwe handen moogt ge dit boek niet aangrijpen..."

(Wolfgang in de Ned. Spectator).

„Ontwijding": een heel mooi boek. O, ik weet wel dat dit geen boek is waarvan men de literaire voortreffelijkheid beredeneert aan de biertafel, en er is iets zots in er in 't openbaar over te spreken, alsof men met 't ontleedmes de teêro schoonheid van 't Maagdelijke bewijzen wou..."

(Europa).