is toegevoegd aan je favorieten.

Groote leeraren der Oudheid

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

I.

De Sphinx.

Tegenover Baby Ion, de duistere hoofdstad van het despotisme, vormde het oude Egypte een ware burcht van gewijde kennis, een leerschool voor zijn beroemdste profeten, een toevluchtsoord en bewaarplaats van de edelste overleveringen der menschheid. Dank zij reusachtige opgravingen en bewonderenswaardigen arbeid is het Egyptische volk ons heden beter bekend, dan eenige andere beschaving die de Grieksche vooraf ging, want zij legt haar op steenen bladzijden geschreven geschiedenis weer voor ons open.J) Men legt haar monumenten bloot, men ontcijfert haar hiëroglyphen en toch blijft ons nog de taak over in het diepste geheim van haar denken door te dringen. Dat geheim is de occulte leer van haar priesters. Deze leer, op wetenschappelijke wijze aangekweekt in de tempels, zorgvuldig gesluierd door de mysteriën, openbaart ons

l) Champollion, ïEgypte sous les Pharavns, Bunsen, Aegyptische Alterthümer; Lepsius, Denkmaeler; Paul Pierrot, le Livre des morts; Franijois Lenonnant, Histoire des peuples del'Oriënt; Maspéro, Histoire ancienne des peuples de 1'Oriënt, enz. enz.