is toegevoegd aan je favorieten.

Groote leeraren der Oudheid

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

verborgene der groote godsdiensten. Enkele woorden van Hermes vol oude wijsheid, zijn wel geschikt ons er op voor te bereiden. „Geen enkele onzer gedachten, zegt hij tot zijn leerling Asklepios, is in staat God te begrijen, noch eenige taal om Hem te omschrijven. Wat onlichamelijk, onzichtbaar en zonder vorm is, kan niet door onze zintuigen waargenomen worden; wat eeuwig is, kan niet gemeten worden met de korte maat der tijden: God is dus onuitsprekelijk. God kan, wel is waar, aan eenige uitverkorenen het vermogen mededeelen, zich boven den natuurlijken loop der dingen te verheffen, ten einde een afstraling van zijn opperste volmaaktheid te ontwaren — maar deze uitverkorenen kunnen geen woorden vinden om in gewone taal het onstoffelijk vizioen weer te geven, dat hen van ontroering heeft doen trillen. Zij kunnen aan de menschheid de ondergeschikte oorzaken der scheppingen, die voor hun oogen voorbijtrekken als beelden van het algemeene leven, verklaren, maar de eerste oorzaak blijft gesluierd en wij zullen haar pas leeren begrijpen, als wij door den dood zijn heen gegaan". — Zoo sprak Hermes over den onbekenden God aan den ingang der graftomben. De leerlingen, die met hem in hunne diepten doordrongen, leerden Hem kennen als een levend wezen. *)

') De esoterische godgeleerdheid, zegt Maspéro, is monotheïstisch van af den t\]d van het Oude Keizerrijk. De bevestiging der grondeenheid van het goddelijk wezen vindt men in duidelijke termen en met groote beslistheid uitgedrukt in de teksten, die uit dit ttfdvak afkomstig zijn. God is de eenige Eenheid, Hij is degene, die uit zichzelf bestaat, de Eenige wiens wezen het is te bestaan, de eenige Voortbrenger in den hemel en op