is toegevoegd aan uw favorieten.

Groote leeraren der Oudheid

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

niet alleen het toevluchtsoord der esoterische leer, maar ook de smeltkroes, waaruit de natie gelouterd weder zou verrijzen en tevens de leerschool der komende godsdiensten. Terwijl de gekroonde overweldigers te Memphis regeerden, bereidde Thebe langzamerhand de hernieuwing van den staat voor. Uit haar tempel, uit haar zonneark kwam Amos, de redder van Egypte voort, die de Hyksos na negen eeuwen van heerschappij verjoeg en de Egyptische wetenschap en den krachtigen godsdienst van Osiris weder in zijn rechten herstelde.

Zóó redden de Mysteriën de ziel van Egypte tijdens de vreemde dwingelandij tot het welzijn der menschheid. Want de kracht van haar tucht, de macht van haar inwijding was toen zóó groot, dat zij de verhevenste zedelijke kracht, het hoogste op intellectueel gebied in zich bevatten.

De oude inwijding berustte op een gezonder en verhevener opvatting van den mensch dan de onze. Wij hebben de opvoeding van het lichaam, de ziel en den geest van elkaar gescheiden. Onze op zich zelf zeer vergevorderde wis- en natuurkundige wetenschappen bekommeren zich in het geheel niet om het beginsel der ziel en haar verspreiding in het heelal; onze godsdienst voldoet niet aan de behoeften van het verstand, onze geneeskunde wil niets weten van de ziel, noch van den geest. De hedendaagsche mensch zoekt genot zonder geluk, geluk zonder kennis en kennis zonder wijsheid. De oudheid liet. niet toe, dat men deze dingen scheidde. Op elk gebied hield zij rekenschap met de drievoudige natuur van den mensch. De inwijding