is toegevoegd aan uw favorieten.

Groote leeraren der Oudheid

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

obeliskvormige monoliethen geplaatst waren, een kleinen tempel bereikte, die als ingang diende tot de onderaardsche begraafplaatsen. De deur was verborgen door een levensgroot Isisbeeld. De godin, zittend afgebeeld, in een houding van overpeinzing en inkeer tot zichzelf, hield een gesloten boek op haar knieën. Haar gelaat was gesluierd; onder het standbeeld las men deze woorden:

Geen sterveling heeft mijn sluier opgelicht.

— Hier is de poort naar het occulte heiligdom, sprak de hiërofant. Bekijk deze twee zuilen. Deroode stelt de opstijging van den geest voor naar het licht van Osiris; de zwarte beteekent zijn gevangenhouding in de stof en deze val kan tot algeheele vernietiging leiden. Wie met onze kennis en onze leer in aanraking komt, zet zijn leven op het spel. Krankzinnigheid of dood is het lot van den zwakken of slechten mensch; de sterken en de goeden alleen vinden het leven en de onsterfelijkheid. Vele onvoorzichtigen zijn door deze poort gegaan en zij zijn er niet levend weer uitgekomen. Het is een afgrond, die slechts de onversaagden aan het daglicht teruggeeft. Denk dus goed na over hetgeen gij doen gaat, over de gevaren die gij zult loopen, en als uw moed niet groot genoeg is, voor welke proef ook, zie dan van de onderneming af. Want zoodra deze poort achter u gesloten is, kunt gij niet meer terug.

Indien de vreemdeling bij zijn verlangen volhardde, bracht de hiërofant hem in den buitenhof terug en beval hem in de hoede der tempeldienaren aan, onder