is toegevoegd aan je favorieten.

Groote leeraren der Oudheid

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

beker aan zijn lippen gebracht, dan was hij verloren

en viel hij in een vurige omarming op de legerstede terug. Maar na de heftige bevrediging van zijn begeerte, dompelde de drank, dien hij gedronken had, hem in een diepen slaap. Bij zijn ontwaken was hij alleen, doodelijk beangst. De lamp wierp een somber schijnsel op zijn wanordelijke legerstede. Een man stond vóór hem: de hiërofant. Hij sprak tot hem:

— Gij hebt de eerste proeven goed doorstaan. Gij hebt over dood, vuur en water gezegevierd; maar gij hebt u zelf niet kunnen overwinnen. Gij, die tot de hoogten van geest en kennis wenscht op te stijgen, gij zijt voor de eerste verleiding der zinnen bezweken en gevallen in den afgrond der stof. Hij, die een slaaf is van zijn hartstochten, leeft in de duisternis. Gij hebt de duisternis verkozen boven het licht; blijf dan in de duisternis. Ik had u gewaarschuwd voor de gevaren, waaraan gij u blootsteldet. Gij hebt er het leven afgebracht, maar de vrijheid verloren. Op straffe des doods zult gij slaaf in den tempel blijven."

Indien de candidaat daarentegen den beker omgeworpen en de verleidster teruggestooten had, kwamen twaalf van fakkels voorziene neocoren om hem heen staan, ten einde hem in triomf naar het heiligdom van Isis te geleiden, waar alle wijzen in witte gewaden en in een halven cirkel gezeten, hem opwachtten. Achter in den schitterend verlichten tempel zag hij het kolossale standbeeld uit gegoten metaal van Isis met een gouden roos op de borst en een diadeem met zeven stralen op het hoofd. Zij hield haar