is toegevoegd aan uw favorieten.

Groote leeraren der Oudheid

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

heid bezit, als zij een deel is geworden van zijn innigst wezen, een spontane handeling zijner ziel. Maar geduïende dezen zwaren arbeid van vereenzelviging met de waarheid liet men den leerling aan zich zelf over. Zijn meesters hielpen hem in niets en dikwijls verwonderde hij zich" over hun koelheid, hun onverschilligheid. Men sloeg hem aandachtig gade; bond hem aan strenge bepalingen; eischte absolute gehoorzaamheid van hem, maar men openbaarde hem niets buiten zekere grenzen. Op zijn ongeruste vragen kreeg hij steeds ten antwoord: „Wacht en werk." Dan kwamen er oogenblikken van plotseling verzet, bitter verdriet en verschrikkelijken argwaan. Was hij de slaaf geworden van onbeschaamde bedriegers of van zwarte magiërs, die met schandelijke bedoelingen zijn wil dan banden trachtten te leggen ? De waarheid vluchtte; de Goden verlieten hem; hij was alleen en gevangen in den tempel. De waarheid was in den vorm van een sphinx aan hem verschenen. Nu zeide de sphinx tot hem: Ik ben de Twijfel! En het gevleugelde dier met zijn onbeweeglijk vrouwengezicht en zijn leeuwenklauwen nam hem mede, om hem in het heete woestijnzand te verscheuren.

Maar op deze schrikbeelden volgden uren van kalmte en goddelijk inzicht. Dan begreep hij de zinnebeeldige beteekenis der proeven, die hij had doorstaan vóór zijn toegang tot den tempel. Want, helaas! de donkere put, waar hij bijna in was gevallen, was minder zwart dan de afgrond der ondoorgrondelijke waarheid; het vuur waar hij doorheen was gegaan,

3