is toegevoegd aan uw favorieten.

Groote leeraren der Oudheid

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

meer gij zien zult, dat zijn grenzen zich verwijden. Want eenzelfde regelende wet bestuurt alle werelden." En de profeet uit den tempel lichtte den heiligen tekst toe. Hij verklaarde dat de leer van het LichtWoord de Godheid in volkomen evenwichtstoestand voorstelde. Hij zette haar drievoudige natuur uiteen, die tegelijk verstand, kracht en stof, geest, ziel en lichaam, licht, woord en leven is. Wezen, openbaring en zelfstandigheid zijn drie uitdrukkingen die noodzakelijk bij elkaar behooren. Hun vereeniging maakt het goddelijk en verstandelijk beginsel bij uitnemendheid uit, de wet der drievoudige eenheid, die van omhoog naar omlaag de schepping beheerscht.

Na zijn leerling gebracht te hebben tot aan het ideale middelpunt van het heelal, het scheppend beginsel van het Zijn, gaf de Meester hem een ruimer inzicht in tijd en ruimte en legde de veelvuldige ontwikkelingen voor hem bloot.

Want het tweede gedeelte van het visioen stelt de Godheid in werkdadigen toestand voor, d. w. z. in actieve ontwikkeling of in andere woorden: het zichtbare en onzichtbare heelal, de levende hemel.

De zeven sferen, verbonden met zeven planeten, stellen zinnebeeldig zeven beginselen voor, zeven verschillende toestanden van den geest en de stof, zeven verschillende werelden, waar ieder mensch en iedere menschheid genoodzaakt is door heen te trekken gedurende hun evolutie in een zonnestelsel. De zeven Beschermgeesten of de zeven Goden der Cosmogonie, zelf voortgekomen uit de onvermijdelijke evolutie,