is toegevoegd aan je favorieten.

Groote leeraren der Oudheid

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

geslacht der groote Ingewijden verdwenen was. Het zedelijk en verstandelijk peil in de tempels was gedaald. De priesters lieten zich omkoopen door de politieke overheden en van af dat oogenblik begonnen de Mysteriën zelf te ontaarden. De algemeene aanblik van Griekenland was veranderd. Op het aloude priesterlijke en herderlijke koningschap volgde hier zuivere tirannie, daar een militaire aristocratie, weer ergens anders een anarchistische democratie. De tempels waren niet langer in staat de dreigende ontbinding te voorkomen. Zij hadden behoefte aan nieuwen steun. Een verspreiding der esoterische leerstellingen bleek noodzakelijk te zijn. Opdat de gedachten van Orpheus voortleven en zich in al haar luister ontplooien konden, moest de kennis uit de tempels overgebracht worden onder de leeken. Zorgvuldig op allerlei wijzen vermomd, drong zij door in het denken der burgerlijke wetgevers, in de scholen van dichters en wijsgeeren. Deze denkers gevoelden voor hun onderricht dezelfde behoefte als Orpheus voor den godsdienst, n.1.: de behoefte aan een dubbele leer; de eene openbaar, de andere geheim, die beide dezelfde waarheid gaven, maar in verschillende vorm en hoeveelheid, evenredig aan de ontwikkeling hunner leerlingen. Deze beweging schonk aan Griekenland zijn drie eeuwen van verheven schepping op kunstgebied en van verstandelijken luister. Zij stelde de Orphische gedachte, die Griekenland grootendeeis beheerscht en tot een ideaai geheel maakt, in staat om al haar licht te concentreeren en over de geheele wereld uit te stralen,