is toegevoegd aan uw favorieten.

Groote leeraren der Oudheid

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

bleven slechts door de overlevenden voortbestaan, die naar Griekenland konden vluchten. Plato wist zich met groote moeite en tegen hoogen prijs door bemiddeling van Archytas een handschrift van den Meester te verschaffen, die trouwens zijn esoterische leer nooit anders dan in geheimschrift en in den vorm van symbolen opschreef. Evenals bij de meeste hervormers bestond zijn voornaamste werk in het geven van mondeling onderricht. Doch de kern van zijn stelsel is gelegen in de Gulden Verzen van Lysis, in den commentaar van Hierocles, in de fragmenten van Philolaüs en Archytas en in den Thimaeus van Plato, die de cosmogonie van Pythagoras bevat. Verder zijn alle schrijvers der oudheid vol van den wijsgeer van Croton. Zij bevatten talrijke bijzonderheden, die zijn wijsheid, zijn schoonheid en zijn wonderbaren invloed op iedereen schetsen.

De Neo-Platonisten van Alexandrië, de Gnostieken, tot zelfs de eerste Kerkvaders halen hem als een autoriteit aan. Kostbare getuigenissen, waarin nog steeds de machtige stroom van geestdrift gloeit, die de verheven persoonlijkheid van Pythagoras aan Griekenland wist in te boezemen en wier laatste trillingen nog acht eeuwen na zijn dood gevoeld worden.

Van boven af gezien, geopend met de sleutels van een vergelijkende studie van het esoterisme, levert zijn leer een prachtig geheel op, een overbreekbaar samenstel, waarvan de verschillende deelen door een en dezelfde grondgedachte verbonden zijn. Wij treffen er een door de rede gestaafde herleving in aan der